На 10.04.2023 г. “ВАКОН” ООД подписа АДБФП по Програмата за икономическа трансформация

На 10.04.2023 г. “ВАКОН” ООД подписа АДБФП по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) № BG-RRP-3.004-0555-С01 “Технологична модернизация в предприятието”.

Обща цел на проекта:
Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на “ВАКОН” ООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Планираните за закупуване високотехнологични дълготрайни активи: Термолепачна машина за книги – 1 бр. и Нож за тристранно обрязване, с един резец – 1 бр. ще допринесат за постигането на тези цели.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

Обща стойност: 375 421.57 лв., от които 180 000.00 лв. европейско съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:
– цифровизация на производствения процес;
– разширяване на производствения капацитет;
– повишаване на ефективността и производителността на производствения процес;
– намаляване на производствените разходи;
– оптимизиране на производствената верига на “ВАКОН” ООД.

www.eufunds.bg

Проект BG-RRP-3.004-0555-С01 “Технологична модернизация в предприятието”, финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ВАКОН” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.